ملاقات مردمی با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان

ارتباط از طریق سروش

ارتباط از طریق بله

ارتباط از طریق گپ

ارتباط از طریق اینستا

ارتباط از طریق آپارات
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/12/4 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته نخست اسفندماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول اسفندماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/11/21 دوشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم بهمن‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/11/12 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم بهمن‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی ادلره کل کتابخانه های عمومی استان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/11/6 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته نخست بهمن‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/10/29 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/10/9 دوشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم دی‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/10/2 دوشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته دی ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته نخست دی ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/9/23 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته چهارم آذرماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/9/17 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم آذرماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/9/10 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم آذرماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/8/12 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم آبان‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/8/4 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته نخست آبان‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/7/30 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته ‌پایانی مهر و روزهای ابتدایی آبان‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی مهر و روزهای ابتدایی آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1398/7/20 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته چهارم مهرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/7/14 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم مهرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/7/7 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم مهرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/6/30 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته نخست مهرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته نخست مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/6/24 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته چهارم شهریورماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/6/16 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم شهریورماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/6/10 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم شهریورماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/6/3 يكشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته نخست شهریورماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/5/19 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته چهارم مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/5/12 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در دومین هفته مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته مردادماه 1398، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/5/1 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در نخستین هفته مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته مردادماه 1398، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/4/29 شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته پایانی تیرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی تیر با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/4/18 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته چهارم تیرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم تیرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/4/11 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم تیرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم تیرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/4/6 پنجشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم تیرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم تیرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1398/4/4 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در دومین هفته تیرماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته تیرماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/3/28 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در نخستین هفته فصل تابستانی
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته فصل تابستان با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/3/21 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته پایانی خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی خردادماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/3/13 دوشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم خردادماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/3/8 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم خردادماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/3/1 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته اول خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول خردادماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/2/25 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته پایانی اردیبهشت ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/2/18 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در چهارمین هفته اردیبهشت ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در چهارمین هفته اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/2/10 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در سومین اردیبهشت ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/2/3 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در دومین هفته اردیبهشت ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/1/28 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در نخستین هفته اردیبهشت ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1398/1/20 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته پایانی فروردین
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی فرودین با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


1397/12/22 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی اسفندماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درهفته پایانی اسفندماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1397/12/14 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین هفته اسفندماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درسومین هفته اسفندماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1397/12/7 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته اسفندماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته اسفندماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1397/12/1 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته اسفندماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته اسفندماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1397/11/24 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی بهمن ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی بهمن‌ماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1397/11/17 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در چهارمین هفته بهمن‌ماه
کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین هفته از بهمن‌ماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


1397/11/9 سه‌شنبه
بخشی از برنامه ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم بهمن ماه
بخشی از برنامه ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم بهمن ماه توسط روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد.


1397/10/18 سه‌شنبه
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی؛بخشی از برنامه ‌های فرهنگی کتابخانه‌های‌عمومی استان در چهارمین هفته دی ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درچهارمین هفته دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/10/11 سه‌شنبه
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی؛بخشی از برنامه ‌های فرهنگی کتابخانه‌های‌عمومی استان درسومین هفته دی ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درسومین هفته دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/10/4 سه‌شنبه
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی؛بخشی از برنامه ‌های فرهنگی کتابخانه‌های‌عمومی استان دردومین هفته دی ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان دردومین هفته دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/9/28 چهارشنبه
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی؛بخشی از برنامه ‌های فرهنگی کتابخانه‌های‌عمومی استان در نخستین هفته دی ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/9/14 چهارشنبه
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی بخشی از برنامه کتابخانه‌های‌عمومی استان سمنان اعلام شد؛
برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین هفته آذر ماه


1397/9/9 جمعه
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی بخشی از برنامه کتابخانه‌های‌عمومی استان سمنان اعلام شد؛
برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته آذر ماه


1397/9/2 جمعه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های‌عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته آذر ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته آذر ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/8/22 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های‌عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی آبان ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/8/17 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های‌عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در چهارمین هفته آبان ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/8/9 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم آبان ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین هفته آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/8/1 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آبان ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/7/26 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته آبان ماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/7/18 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درچهارمین هفته مهرماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درچهارمین هفته مهرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/7/11 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درسومین هفته مهرماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین هفته مهرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/7/3 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان دردومین هفته مهرماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته مهرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/6/27 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته مهرماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته مهرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/6/14 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم شهریورماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم شهریورماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/6/8 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم شهریورماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم شهریورماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/5/30 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته شهریورماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته شهریورماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/5/23 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی مردادماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی مردادماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/5/16 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم مردادماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم مردادماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/5/10 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم مردادماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم مردادماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/5/3 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم مردادماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم مردادماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/4/27 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته مردادماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته مرداد ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/4/19 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی تیرماه
بخشی از برنامه‌ ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی تیرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/4/13 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم تیرماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم تیرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/4/5 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم تیرماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم تیرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/3/22 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درهفته پایانی خردادماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی خردادماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/2/11 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم اردیبهشت ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم اردیبهشت ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/2/4 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم اردیبهشت ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم اردیبهشت ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1397/1/28 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول اردیبهشت ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول اردیبهشت ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1397/1/22 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم فروردین ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم فروردین ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1396/12/3 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم اسفند ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم اسفند ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/11/24 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول اسفند ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول اسفند ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/11/19 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم بهمن ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم بهمن ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/11/3 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم بهمن ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم بهمن ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1396/10/26 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛
برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درنخستین هفته بهمن ماه


1396/10/19 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم دی‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1396/10/12 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم دی ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1396/10/6 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم دی ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم دی ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


1396/9/21 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم آذر ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم آذر ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/9/15 چهارشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم آذر ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم آذر ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/9/9 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آذر ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آذر ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/9/2 پنجشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آذر ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آذر ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/8/28 يكشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم آبان ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته چهارم آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/8/21 يكشنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم آبان ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/8/13 شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آبان ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


1396/8/2 سه‌شنبه
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آبان ماه اعلام شد
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد