بيشتر
مقالات و یادداشت ها
1397/3/6 يكشنبه
بررسی نقش و اهمیت کتابخانه های عمومی کشور در اقتصاد مقاومتی

کتابخانه ها و سازمانهای فرهنگی با رسالت مشخص یعنی باورها و جهت دهی باورها و بهبود فرهنگ عمومی به عرصه جامعه نهادند و به عنوان زیر سیستم نظام سیاسی و اقتصادی فعالیت می نمایند.


فایل مقاله

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]