بيشتر
يكشنبه 19 آبان 1387 آیین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

آیین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

هیأت امنا در جلسه مورخ 30/3/1385 با توجه به اتمام دوره آزمایشی آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و بنا به اختیار ناشی از ماده 3 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مواد 16 و 18 آیین نامه اجرایی آن ، آیین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی نهاد کتابخانه‌های عمومی را با اصلاحاتی در برخی از مواد و تبصره ها به شرح ذیل تصویب نمود.

 

* فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده 1- مفاهیم برخی واژه‌های بکار رفته در این آیین‌نامه به قرار ذیل است :

الف) منظور از  قانون ، قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی مصوب17/12/1382 مجلس شورای اسلامی است .

ب) منظور از آیین‌نامه ، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ، مصوب هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 4/9/1383 است .

ج) منظور از نهاد، نهاد کتابخانه‌های عمومی با همه ارکان آن است.

د) منظور از دبیرخانه، دبیرخانه هیأت امنا است و در مورد دبیرخانه انجمن‌ کتابخانه‌های استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا ، حسب مورد و به صورت کوتاه ، با نام دبیرخانة استان یا شهرستان یا شهر مربوطه ذکر خواهد شد .

ماده 2- بودجه ، برنامه مالی نهاد است که برای مدت یک‌سال مالی تهیه و تنظیم می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق هدفهای نهاد خواهد شد. و از قسمت‌های ذیل تشکیل شده است:

الف) بودجه عمومی :

1- پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌عنوان کمک‌های دولت یا منابع پیش‌بینی شده در ماده 5 قانون، مذکور است.

2- پیش‌بینی هزینه‌های جاری و اجتنابناپذیر نهاد که تحت عنوان اعتبار مواد در بودجه نهاد منظور می‌شود.

3- پیش‌بینی هزینه‌هایی که جهت نیل به اهداف نهاد ضروری میباشد، و تحت‌عنوان هزینه ردیف خاص پیش‌بینی می‌شود. انجام اینگونه هزینه‌ها می‌تواند با توجه به شرایط و حوادث واقعه تغییر یابد.

 ب) بودجه اختصاصی :

پیش‌بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار ناشی از کمک‌های داخلی و خارجی و درآمدهای حاصل از حق عضویت، سود حاصل از فعالیت‌های مستقیم و یا سرمایه‌گذاری است.

 ج) بودجه عمرانی (طرح های عمرانی) :

1- وجوه حاصل از پرداخت‌های دولتی جهت احداث یا تکمیل طرح‌های عمرانی است که می‌بایست طبق مقررات مربوط به خود هزینه شود.

2- آن بخش از هدایایی است که منحصراً برای طرحهای عمرانی منظور شده و نیز سهمی از درآمدهای دیگر موضوع ماده 5 قانون که برای طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده است.

 د) بودجه سرمایه‌گذاری :

وجوهی است که با تصویب هیأت امنا جهت اهداف بلندمدت نهاد پیشبینی می‌شود.

تبصره: دبیرکل می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هریک از مواد هزینه یا فعالیت‌ها را تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار کلی مصوب تجاوز نشود.

 و  .......
لینک متن کامل - PDF

 [PageVisit]