بيشتر
چهارشنبه 11 دي 1387 آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور

قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

لایحه شماره 36302/25882 مورخ 28/7/1381 دولت در مورد تأسیس و نحوه اداره  کتابخانه­های عمومی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1382 به تأیید شورای ‌نگهبان‌رسیده‌است

ماده1- تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه­های عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام می­شود. 

ماده2- به منظور ایفای وظایف مندرج در این قانون، هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور با ترکیب ‌زیر تشکیل‌ می‌گردد: 
الف-  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)؛

ب-  رئیس شورای عالی استان­ها ؛

ج- معاون ذیربط از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور؛

د- یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛

ﻫ - رئیس کتابخانه ملی ایران ؛

و- پنج نفر از صاحبنظران و شخصیت­های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می­شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل هیأت امنا مسؤلیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

ماده 3- وظایف و اختیارات هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور  به شرح زیر می­باشد:

الف-  برنامه­ریزی به منظور تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه­های عمومی کشور؛

ب- تصویب دستورالعمل­های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات کتابخانه­های عمومی بخش خصوصی؛

ج- بررسی گزارش­ها در خصوص وضعیت کتابخانه­های عمومی کشور  و اتخاذ تصمیمات لازم؛

د- بررسی و تصویب بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مورد نیاز در زمینه­های اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمک­ها و نحوه هزینه کردن، تأمین کتاب و سایر منابع کتابخانه­ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز فرهنگی و کتابخانه­ها، عضوگیری، امانت دادن کتاب، تشکیل انجمن­های کتابخانه­های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیت­های آنها؛

ﻫ - تعیین معیارها و سرانه­های مربوط به امور مختلف کتابخانه­های عمومی و شاخص­های لازم برای درجه­بندی آنها؛

و- بررسی و توصیف شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه تأمین نیروی انسانی، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیأت امنا و سایر موارد مرتبط با مأموریت­های آن؛

ز- برنامه­ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه­ها در زمینه فعالیت­های فرهنگی و هنری؛

ح- برنامه­ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه­های عمومی.

تبصره- کلیه مصوبات هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور  با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار بوده و از طریق دبیرکل هیأت مذکور ابلاغ می­شود.

ماده 4- به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در ماده (3) این قانون، تهیه گزارش­های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه­ها، اتخاذ روش­های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح­ها و برنامه­های لازم براساس سیاست­های مصوب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوبات، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور زیر نظر رئیس هیأت امنا تشکیل می­گردد.

تبصره- دبیرکل مسؤلیت اداره کلیه امور دبیرخانه و اجرای وظایف مندرج در این قانون و تهیه گزارش­های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه­ها، اتخاذ روش­های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح­ها و برنامه­های لازم براساس سیاست­های مصوب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوبات را برعهده دارد.

ماده 5- منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیأت امنا انجمن­ها و کتابخانه­های عمومی به شرح زیر است:

الف- کمک­های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ب- درآمدهای حاصله موضوع ماده (6) این قانون؛

ج- هدایا و کمک­های مردمی سازمان­ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین­المللی؛

د- موقوفات؛

ﻫ - درآمدهای اختصاصی انجمن­ها و کتابخانه­های عمومی از محل انجام فعالیت­های فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.

تبصره- دولت می­تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای نیل به حداقل سرانه­ها و معیارهای قابل قبول در بودجه­های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش­بینی نماید.

ماده 6- شهرداری­ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه­ها در اختیار انجمن­های کتابخانه­های عمومی شهر مربوطه قرار دهند.

ماده 7- به منظور تشکیل انجمن­های کتابخانه­های عمومی استان و ایجاد هماهنگی و بررسی و پیشنهاد برنامه و بودجه، عملکرد و تراز مالی سالانه آنها به هیأت امنا و نیز حل و فصل مسائل و مشکلات انجمن­های مذکور، انجمن کتابخانه­های عمومی استان با ترکیب زیر تشکیل می­شود:

الف- استاندار (رئیس انجمن استان) ؛

ب- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر انجمن) ؛

ج- رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ؛

د- رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ؛

ﻫ - رئیس شورای اسلامی استان ؛

و- چهار نفر از شخصیت­های حقیقی یا حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت‌امنا .

ماده 8- ترکیب اعضای شهرستان به شرح زیر می­باشد:

الف- فرماندار (رئیس انجمن) ؛

ب- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دبیر انجمن) ؛

ج- شهردار شهر مرکز شهرستان ؛

د- رئیس شورای اسلامی شهرستان ؛

ﻫ - پنج نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امنا .

ماده 9- وظایف انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان عبارتند از:

الف- مطالعه، بررسی و تدوین برنامه و بودجه سالانه جاری و عمرانی کتابخانه­های تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان ؛

ب- همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای دولتی در زمینه ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه­ها 

ج- جذب، نگهداری و انجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه­های تحت پوشش ؛

د- تشویق به اهدای زمین، کتاب و سایر کمک­های نقدی و غیرنقدی به کتابخانه­ها ؛

ﻫ - افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانک­های دولتی در محل، برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک­ها و درآمدها ؛

و- تهیه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور دریافت و پرداخت و امور مالی و واریز کمک­های نقدی و تقویم و نگهداری کمک­های غیرنقدی ؛

ز- تهیه و ارسال گزارش عملکرد و ترازمالی سالانه انجمن در پایان هر سال جهت بررسی به انجمن کتابخانه­های عمومی استان.

ماده 10- انجمن کتابخانه­های عمومی استان با تصویب هیأت امنا می­تواند در بخش­ها، شهرها و روستاهایی که دارای شرایط لازم هستند نسبت به تشکیل انجمن کتابخانه­های عمومی بخش، شهر و روستا اقدام نماید.

تبصره- وظایف انجمن­های کتابخانه­های عمومی بخش، شهر و روستا در چارچوب وظایف انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان و ترکیب انجمن­های مذکور با لحاظ نوع اعضای انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت امنا می­رسد.

ماده 11- تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه­های عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی آنها در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، لکن کمک­ها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور و طبق نظر اهدا­کننده استفاده و هزینه می­شود.

تبصره 1- کتابخانه­های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیأت امنای انجمن­ها و دبیرخانه­های آنها از ارکان آن محسوب می­شوند.

تبصره 2- کتابخانه ملی، کتابخانه­های آستان قدس رضوی(ع) ، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت عبدالعظیم (ع) ، احمد بن موسی (ع) ، کتابخانه آیت­الله العظمی مرعشی نجفی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و کتابخانه­های وقفی تابع وقفنامه می­باشند.

تبصره 3-  کتابخانه­های خصوصی اشخاص که با حفظ مالکیت خود و بدون وقف نمودن، آن را مورد استفاده عمومی قرار داده یا خواهند داد از شمول حکم این ماده خارج است.

ماده 12-  شهرداری­ها می­توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه­های عمومی براساس طرح­های توسعه شهری به صورت بلاعوض در اختیار انجمن کتابخانه­ها قرار دهند. مؤسسات و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ابنیه مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار نمایند.

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فضاهای مورد نیاز کتابخانه­های عمومی را که براساس معیارهای مذکور در بند (ﻫ) ماده (3) این قانون تعیین می­شود در طرح­های توسعه منظور نموده و مشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها نماید.

ماده 13- نحوه رسمیت یافتن جلسات و حدنصاب آرا لازم برای اخذ تصمیمات هیأت امنا و انجمن­های کتابخانه­های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 14- آیین­نامه اجرایی این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب 2/10/1344 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می­گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 10077/1 مورخ 25/4/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (14) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی کشور (مصوب 1382)  آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1- عبارات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوطه به کار می روند :

الف– قانون: قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی _ مصوب1382.

ب– هیأت امنا : هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور.

ج– انجمن استان : انجمن کتابخانه های عمومی استان.

د- انجمن شهرستان : انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان.

ﻫ- انجمن شهر : انجمن کتابخانه های عمومی شهر.

 ماده2- کتابخانه­های عمومی، نهادی فرهنگی است که با مجموعه­ای منظم از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به منظور برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی و غنی­سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یا موقعیت اجتماعی آنها، به ارایه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی می­پردازد.

 ماده٣– کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای ارکان زیر است :

الف– هیئت امنا.

ب– انجمن ها.

ج– دبیرخانه ها.

 ماده٤– جلسات عادی هیأت امنا هر سه ماه یک بار با دعوت رسمی دبیرکل هیأت امنا تشکیل می­شود.

تبصره١- جلسات فوق­العاده بنا به ضرورت و تشخیص رییس هیأت امنا یا به پیشنهاد دبیرکل یا سه نفر از اعضای هیأت امنا و تأیید رییس هیأت  امنا و با دعوت دبیرکل برگزار می­شود.

تبصره٢- دعوتنامه باید با دستور جلسه مشخص و حداقل ده روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه، برای اعضای هیئت امنا ارسال شود مگر آنکه دستور و وقت جلسه بعدی در همان جلسه توسط اعضای حاضر تعیین شود یا فوریت آن را رییس­هیئت امنا تشخیص و اعلام نماید .

تبصره۳- جلسات هیأت امنا با حضور حداقل هفت نفر اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با پنج رأی موافق معتبر است . خلاصه و اهم مذاکرات و مصوبات جلسه ، ثبت و صورتجلسات تهیه شده در دبیرخانه نگهداری می­شود.

تبصره٤- چنانچه هر یک از اعضای موضوع بندهای «د» و «و» ماده (٢) قانون، در سه جلسه متوالی هیأت امنا بدون عذر موجه غیبت نماید، عضویت او سلب و جایگزین وی به ترتیب مقرر در قانون انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با هیئت امنا است .

 ماده 5- هیأت امنا مجاز است در تدوین دستورالعمل­های مورد نیاز در زمینه­های اداری و مالی موضوع بند «د» ماده (۳ ) قانون، چگونگی واگذاری حق بهره­برداری از فضا و مکان کتابخانه­ها و چگونگی اخذ وام یا استفاده از تسهیلات بانکی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص نماید.

 ماده ٦ – هیأت امنا می­تواند نسبت به تقدیر مادی و معنوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمینه تأمین، ساخت، تجهیز، توسعه، اداره کتابخانه­های عمومی و ارایه خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی خدمات برجسته­ای ارایه نموده­اند، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و شهردارانی که در حسن اجرای مواد (6) و(12) قانون و ماده (17) این آیین­نامه، مساعدت خاص نموده­اند، اقدام نماید.

 ماده٧– دبیرکل هیأت امنا مسؤولیت اداره کلیه امور دبیرخانه هیأت امنا و اجرای وظایف مندرج در قانون و این آیین­نامه و مصوبات هیأت امنا و نمایندگی دبیرخانه هیأت امنا، دبیرخانه انجمن­ها و کتابخانه­ها در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، داخلی و بین­المللی، مراجع قضایی و حل اختلاف (اختصاصی یا عمومی)، حق طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط با حق استفاده از وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی شاغل در دبیرخانه یا کتابخانه­ها را با حق توکیل به غیر دارد.

تبصره- دبیرکل می­تواند برخی از اختیارات خود را به مسؤولیت خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هریک از کارکنان تفویض نماید.

 ماده٨– در شهرستان­هایی که فاقد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو و دبیر انجمن شهرستان منصوب می­شود.

 ماده9- انجمن استان دارای وظایف و اختیارات زیر است که با هماهنگی دبیرخانه هیئت امنا نسبت به تحقق کامل آنها اقدام خواهد کرد:

الف- پیگیری و انجام مصوبات هیئت امنا و ارایه گزارش­های لازم در وقت مقرر به دبیرخانه هیئت امنا.

ب- تشکیل دبیرخانه انجمن استان طبق ضوابط مربوط، نظارت بر حسن اداره آن و همکاری با واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط و دبیرخانه هیئت امنا.

ج– نظارت کامل برحسن اجرای قانون، این آیین‌‌نامه و مصوبات هیئت امنا در حوزه استان .

د– برگزاری منظم جلسات حداقل هردوماه ِیک بار  درسطح انجمن استان و نیز برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن­های شهرستان­های استان جهت تأمین نیازهای انجمن­ها و دبیرخانه­های مربوط و حل و فصل مسائل و مشکلات آنها و ارسال گزارش به دبیرخانه هیئت امنا.

ﻫ– دریافت و بررسی گزارش عملکرد و صورت­های مالی و تراز سالانه و برنامه و بودجه پیشنهادی انجمن های شهرستان­های تحت پوشش حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال و ارایه جمع بندی حاصل به انضمام گزارش عملکرد خود به دبیرخانه هیئت امنا حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال.

و- بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی انجمن هر شهرستان با حضور اعضای آن انجمن و ارایه نتایج حاصل به دبیرخانه هیئت امنا برای تصویب توسط هیئت امنا. در صورت عدم حصول توافق، در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، انجمن استان باید ضمن امانت­داری کامل نسبت به نظر انجمن شهرستان، نظر مستند و مستدل خود را همراه پیشنهادات اصلاحی، مکتوب نموده و به هیأت امنا ارایه نماید.

ز- به منظور رفع پاره­ای محرومیت­ها و توزیع عادلانه منــابع، انجمــن استـان می­تواند بخشی از درآمد مازاد بر برنامه و بودجه سالانه انجمن شهرستان، شهر، بخش و روستا (در صورت تشکیل) را با رضایت آنها و در صورت انطباق با نظر هدیه دهنده، کمک­کننده، وقف­نامه و متولی وقف (در مواردی که درآمد ناشی از موقوفات باشد) در سایر نقاط استان منحصراً صرف هزینه­های ساخت، تکمیل، توسعه و تجهیز کتابخانه­ها نماید.

ح– اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در حدود اختیارات و وظایف محول شده با امضای ثابت رییس دبیرخانه انجمن استان به عنوان خزانه دار و امضای دبیر انجمن یا یکی از اعضای انجمن به انتخاب انجمن و مهر انجمن ذی ربط معتبر است.

ط- انجام سایر امور ارجاعی توسط دبیرخانه هیئت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 ماده10- سال مالی انجمن­ها از اول فروردین هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می­یابد.

 ماده 11- به منظور تحقق کامل مفاد (12) قانون و تبصره آن، انجمن­ها مکلف هستند بر اساس بررسی دقیق کارشناسی، اراضی، ابنیه و فضاهای مناسب برای کتابخانه­های عمومی را شناسایی و طرح­های پیشنهادی را پس از تصویب انجمن استان برابر ضوابط و استانداردهای مصوب هیأت امنا به مراجع مندرج در ماده و تبصره یاد شده ابلاغ نمایند.

 ماده12- جلسات انجمن­ها حداقل دو ماه یک بار تشکیل می­شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه را با رأی موافق نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار و لازم­الاجرا است.

 ماده13- رییس دبیرخانه انجمن در صورتی که عضو انجمن نباشد، بدون داشتن حق رأی در جلسات انجمن شرکت می­کند.

 ماده14- انجمن شهر در برابر انجمن شهرستان و انجمن شهرستان در برابر انجمن استان در محدوده اختیارات قانونی، مسؤولیت دارند و باید پاسخگوی عملکرد حوزه فعالیت خود باشند.

 ماده15- کلیه امور اجرایی و اداری کتابخانه­های عمومی و انجمن­ها در استان بر اساس دستورالعمل­های مصوب هیأت امنا و از طریق رییس دبیرخانه انجمن استان که به وسیله دبیرکل منصوب می­شود، انجام خواهد شد.

 ماده16- اعتباراتی که برای تأمین منابع مالی کتابخانه­های عمومی، همه ساله در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کمک منظور می­شود، طبق مقررات و ضوابط خاص کتابخانه های عمومی جهت ساخت، تکمیل و تجهیز، سازماندهی، توسعه منابع انسانی، مدیریت کتابخانه­ها، هزینه­های اداری حوزه ستادی و دبیرخانه انجمن­ها به مصرف می­رسد.

 ماده17- در اجرای ماده (6) قانون، شهرداری­ها مکلفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد (5/0%) از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی­الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه­های عمومی شهر مربوط معرفی کرده است، واریز نمایند و نسخه­ای از رسید بانکی به همراه نسخه ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده براساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تأیید شوای اسلامی شهر می­رسد، به انجمن شهر تحویل دهند. تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی صورت جامع درآمدها توسط شورای اسلامی شهر، به عمل خواهد آمد.

تبصره- شهردار در حوزه مسؤولیت خود نسبت به اجرای این ماده و تأدیه کامل سهم کتابخانه ها مسؤول است.

 ماده 18- به منظور تحقق عدالت اجتماعی در قلمرو فعالیت کتابخانه های عمومی و عرضه عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی، هیئت امنا منابع مالی در اختیار را با اولویت نقاط محروم در برنامه­ها و بودجه مصوب هزینه می­کند.

 ماده 19- کلیه اموال منقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که در اختیار کتابخانه­های عمومی قرار دارند به نهاد کتابخانه­های عمومی واگذار می­شوند.

 ماده 20- حق استفاده از اموال­غیرمنقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که تا زمان تصویب این آیین­نامه در اختیار کتابخانه­های عمومی قرار گرفته است یا حسب نیاز کتابخانه ها به درخواست هیأت امنا و با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط قرار خواهد گرفت، تا زمان رفع نیاز و اعلام آن توسط هیئت امنا، به نهاد کتابخانه­های عمومی واگذار می­شود و مالکیت دولت بر این گونه اموال به قوت خود باقی است.

تبصره- پروژه­های نیمه­تمام کتابخانه­های عمومی پس از تکمیل برای بهره­برداری در اختیار نهاد کتابخانه­های عمومی قرار خواهند گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]