بيشتر
چهارشنبه 11 دي 1387 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور


لایحه شماره 36302/25882 مورخ 28/7/1381 دولت در مورد تأسیس و نحوه اداره کتابخانه

 

ماده1- تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه های عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام می شود.

 

ماده 2- به منظور ایفای وظایف مندرج در این قانون، هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور با ترکیب ‌زیر تشکیل ‌می‌گردد:                            

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)؛

ب- رئیس شورای عالی استان ها ؛

ج- معاون ذیربط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛

د- یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛

ﻫ - رئیس کتابخانه ملی ایران ؛

و- پنج نفر از صاحب نظران و شخصیت های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند.

به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل هیأت امنا مسؤلیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

 

ماده 3- وظایف و اختیارات هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور به شرح زیر می باشد:

الف- برنامه ریزی به منظور تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه های عمومی کشور؛

ب- تصویب دستورالعمل های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات کتابخانه های عمومی بخش خصوصی؛

ج- بررسی گزارش ها در خصوص وضعیت کتابخانه های عمومی کشور و اتخاذ تصمیمات لازم؛

د- بررسی و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در زمینه-های اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمک ها و نحوه هزینه کردن، تأمین کتاب و سایر منابع کتابخانه ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز فرهنگی و کتابخانه ها، عضوگیری، امانت دادن کتاب، تشکیل انجمن های کتابخانه های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیت های آنها؛

ﻫ - تعیین معیارها و سرانه های مربوط به امور مختلف کتابخانه های عمومی و شاخص های لازم برای درجه بندی آنها؛

و- بررسی و توصیف شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه تأمین نیروی انسانی، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیأت امنا و سایر موارد مرتبط با مأموریت های آن؛

ز- برنامه ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه ها در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری؛

ح- برنامه ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه های عمومی.

تبصره- کلیه مصوبات هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار بوده و از طریق دبیرکل هیأت مذکور ابلاغ می شود.

 

ماده 4- به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در ماده (3) این قانون، تهیه گزارش های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه ها، اتخاذ روش های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح ها و برنامه های لازم براساس سیاست های مصوب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوبات، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور زیر نظر رئیس هیأت امنا تشکیل می گردد.

 و  .......
لینک متن کامل - PDF

 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]