فهرست

ارتباط باما
نشانی اداره کل: سمنان، میدان معلم
بلوار بسیج، روبروی استخر 22 بهمن -  کد پستی 3519835987
رایانامه روابط عمومی: pr@semnanpl.ir


تلفن گویا

02333439918-19


دورنگار

02333439921


روابط عمومی

02333439915


حراست

02333439914


امور مالی

02333439912


امور کتابخانه‌ها

02333439918-19  داخلی 119


قناوری اطلاعات

02333439916


امور عمرانی

02333439918-19  داخلی 112


امور فرهنگی

02333439918-19  داخلی 116


امور اداری

02333439918-19  داخلی 110


کارپردازی

02333439918-19  داخلی 109

 
امتیاز دهی