فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان آرادان

کتابخانه عمومی شهید فهمیده شهرستان آرادان
نشانی :آرادان.خیابان 22 بهمن- تلفن: -34542310023-کدپستی: 3581611138
زیربنا: 700 مترمربع / سال تاسیس: 1364


کتابخانه عمومی شهید باهنرشهرستان آرادان
 نشانی: آرادان- روستای داورآباد – خیابان شهید باهنر-  میدان امام (ره) –تلفن: 02334562519-کدپستی: 3585196641
زیر بنا: 205متر مربع/ سال تاسیس: 1375


کتابخانه عمومی مرحوم محمد ترامشلو
نشانی:آرادان:روستای ده سلطان روبروی دهیاری –تلفن: 02334565211-کدپستی: 3585135579
زیربنا: 112 مترمربع/سال تاسیس: 1394
 
 
امتیاز دهی